REGLEMENT  VAN MANNEN BRIDGECLUB SCHOPPENBOER

Inhoudsopgave
 (voor direkt naar een artikel klik op het artikelnummer)

Artikel 1  Naam en zetel
Artikel 2 Oprichtingsdatum en verenigingsjaar 
Artikel 3 Doel
Artikel 4 Leden
Artikel 5 Toelating
Artikel 6   Einde van het lidmaatschap
Artikel 7 Geldmiddelen en jaarlijkse bijdragen
Artikel 8 Bestuur
Artikel 9 Algemene ledenvergadering
Artikel 10 Kascommissie
Artikel 11 Technische commissie
Artikel 12 Wedstrijden
Artikel 13 Clubkampioenschap
Artikel 14 Invallersregeling
Artikel 15 Activiteitencommissie
Artikel 16 Slotbepalingen

 

Reglement

Artikel 1
Naam en zetel

1 De vereniging draagt de naam: 'Mannen Bridgeclub Schoppenboer'
Zij wordt in dit reglement verder aangeduid als 'Schoppenboer'.

2 Schoppenboer is gevestigd te Oss.

 

 Artikel 2
Oprichtingsdatum en verenigingsjaar

1 Schoppenboer werd opgericht op 21 december 1988, de vereniging wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
2 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

Artikel 3
Doel

1 Schoppenboer stelt zich ten doel op woensdagmiddagen een bridgewedstrijd te spelen in overeenstemming met haar clubtradities, namelijk een wedstrijd in de vorm van een gezellige informele bijeenkomst van mannen die doorgaans niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

 

Artikel 4
Leden

1 Schoppenboer kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

2 Leden van Schoppenboer zijn natuurlijke personen, die als lid van Schoppenboer zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij dit reglement vastgestelde  regels. 

3 Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens Schoppenboer op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.

4 Schoppenboer kent een ledenstop bij 90 leden.

 

Artikel 5
Toelating

1 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

2 Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
 

1 Het lidmaatschap eindigt:
a
) Door opzegging door het lid.
b
) Door opzegging door Schoppenboer wanneer een lid zijn verplichtingen jegens Schoppenboer ondanks herhaalde verzoeken daartoe niet nakomt.
c
) Door opzegging door Schoppenboer wanneer redelijkerwijs van Schoppenboer niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d
Door overlijden van het lid.

2 Opzegging door Schoppenboer en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het lid wordt met bekwame spoed schriftelijk en met opgaaf van redenen van de beslissing op de hoogte gesteld.

3 Tegen opzegging door het bestuur staat binnen één maand beroep open bij de algemene vergadering. Het lid is tijdens de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst doch mag zich in de algemene vergadering verantwoorden.

4 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt wordt het restant van de jaarlijkse bijdrage niet gerestitueerd.

 

Artikel 7
Geldmiddelen en jaarlijkse bijdragen

1 De geldmiddelen van Schoppenboer bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en uit eventuele andere baten.

2 De jaarlijkse bijdrage dient te worden voldaan voor 1 april van elk jaar.

3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 8
Bestuur

1 Het bestuur telt een oneven aantal leden en bestaat uit minstens drie personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2 De bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De secretaris is tevens vice-voorzitter en tweede penningmeester, de penningmeester is tevens tweede secretaris.

3 Bestuursleden worden voor de duur van drie jaar gekozen door de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

4 Bestuursleden treden aan en af volgens het navolgende rooster:

Voorzitter:              1997 - 2000 - 2003 - 2006 - 2009 etc.

Secretaris              1998 - 2001 - 2004 - 2007 - 2010 etc.

Penningmeester      1999 - 2002 - 2005 - 2008 - 2011 etc.

5 Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich 24 uur voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

6 Bij tussentijds aftreden wordt de opvolger gekozen voor de nog resterende zittingsperiode.
7 Bestuursleden worden gekozen met meerderheid van stemmen.

8 Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar voorafgaand aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering en verder zo vaak als tenminste twee leden van het bestuur dit nodig oordelen.

9 De voorzitter leidt de vergaderingen en schrijft deze uit.

10 De secretaris maakt de notulen en het jaarverslag, verzorgt de correspondentie en houdt het ledenregister bij.

11 De penningmeester beheert de geldmiddelen en int de contributie. Hij houdt van de vermogenstoestand van Schoppenboer zodanige aantekening dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Hij verzorgt jaarlijks voor de algemene vergadering de rekening van baten en lasten en de balans en stelt de begroting op voor het komende jaar.

12 Het bestuur is tot het doen van uitgaven bevoegd, mits deze binnen de goedgekeurde begroting vallen, met dien verstande dat hierbij een redelijke marge in acht genomen mag worden.

13 Voor andere uitgaven behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

14 In geval Schoppenboer slachtoffer wordt van fraude met haar bankrekening, zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk voor gelijke delen van de schade voorzover van opzet of nalatigheid van de zittende bestuursleden geen sprake is.

 

Artikel 9
Algemene ledenvergadering

1 De algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar binnen zes weken na het einde van het verenigingsjaar gehouden, en zo vaak als het bestuur of tenminste één tiende van de gewone leden dit nodig oordeelt.

2 Een algemene vergadering wordt tenminste twee weken van te voren schriftelijk aan alle leden bekend gemaakt door middel van een convocatie met agenda.

3 Op de jaarvergadering worden in ieder geval behandeld:
a
) De notulen van de vorige jaarvergadering.
b
) De financiële jaarstukken.
c
) Het verslag van de kascommissie.
d
) De begroting van het komend jaar.
e
) De hoogte van de contributie.
f
) Eventuele vacatures en bestuursverkiezingen.

4 Door goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering wordt het bestuur decharge verleend voor alle handelingen in zoverre deze uit de jaarstukken blijken.

5 Het bestuur is verplicht de bescheiden tenminste vijf jaar te bewaren.

6 De algemene vergadering kan desgewenst het reglement wijzigen indien minimaal 2/3 van de leden aanwezig is en een wijzigingsvoorstel wordt gesteund door 2/3 van de aanwezige leden.

 

Artikel 10
Kascommissie

1 De kas wordt jaarlijks voorafgaande aan de jaarvergadering gecontroleerd door de kascommissie, die door de leden in de jaarvergadering is gekozen.

2 De kascommissie bestaat uit drie leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, nl. een voorzitter, een lid en een reservelid.

3 Elk jaar treedt de voorzitter van de kascommissie tijdens de jaarvergadering af; het lid wordt voorzitter en de reservelid wordt lid. Voorts wordt er uit de vergadering een nieuw reservelid gekozen.

4 Het bestuur is verplicht aan de commissie alle inlichtingen en stukken te verschaffen, die de commissie nodig heeft, en haar inzage in de boeken en bescheiden te geven.

5 De commissie brengt verslag uit aan de jaarvergadering.

 

Artikel 11
Technische commissie

1 Het bestuur stelt een technische commissie in. De technische commissie bestaat uit minstens vijf leden.

2 De taken van de technische commissie zijn:
a
) De voorbereiding van de wedstrijden.
b
) Het beheer van het spelmateriaal.
c
) De leiding van de wedstrijden.
d
) De berekening van de uitslagen.
e
) De berekening van de percentages en punten per paar.
f
) De bekendmaking van de uitslag aan het einde van de wedstrijd.
g
) De publicatie van de uitslagen op het mededelingenbord tijdens de volgende speelmiddag.
h
) Aanbieding van de uitslagen aan de plaatselijke pers, t.w. de eerste vier per groep met vermelding van de percentages.

 

Artikel 12
Wedstrijden

1 De wedstrijd begint om 13.30 uur. In principe gelden de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond. De wedstrijdleider kan deze binnen de tradities van de club soepel toepassen.

2 Naar binnenkomst worden de leden per paar ingedeeld in groepen met, indien mogelijk, een even aantal paren. De groepen worden aangeduid met een kleur.

3 Gespeeld worden zes rondes van vier spellen. De wedstrijdleiding geeft aan, wanneer er kan worden gewisseld.

4 Als er een groep met een oneven aantal paren wordt gespeeld, wordt de score van de rusttafel bepaald aan de hand van de gemiddelde score van de overige vijf gespeelde tafels.

 

Artikel 13
Clubkampioenschap

1 Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap moet jaarlijks minstens 25 maal worden gespeeld. Per lid worden de 25 beste persoonlijke percentages opgeteld. Wie het hoogste gemiddelde over 25 scores behaalt, is clubkampioen.

 

Artikel 14
Invallersregeling

1 Bij afwezigheid van de partner kan in principe met elk ander lid van Schoppenboer worden gespeeld, hiertoe kan desgewenst contact worden opgenomen met de wedstrijdleider.

 

Artikel 15
Activiteitencommissie

1 Het bestuur stelt een activiteitencommissie in.

2 De activiteitencommissie bestaat uit minstens drie leden, waarvan de voorzitter van Schoppenboer in beginsel deel uitmaakt.

3 Haar taken zijn:
a
) Het bezoeken van zieke leden
b
) Het organiseren van festiviteiten

 

Artikel 16
Slotbepalingen

1 Dit reglement is van kracht geworden tijdens de algemene vergadering van 28 januari 1998.

2 In gevallen waarin het clubreglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Voorzitter          Kees Pijnenburg:

 

Secretaris          Henny Breurkens:

 

Penningmeester      Johan Ermers   :